About the Author:

Pitbull & Sensato – Watagatapituberry @ Nokia Theater NYC (2011)

Video: Pitbull & Sensato – Watagatapituberry @ Nokia Theater NYC (2011)

Filed Under: Videos

Tags: