About the Author:

Nicki Minaj @ Pepsi Comercial (2012)

Video: Nicki Minaj @ Pepsi Comercial (2012)

Filed Under: Videos

Tags: