About the Author:

Genio & Baby Johnny – Freestyle Pa’ Ti (Poor To Rich)

Genio & Baby Johnny – Freestyle Pa’ Ti (Poor To Rich)
Genio & Baby Johnny
Genio & Baby Johnny – Freestyle Pa’ Ti (Poor To Rich)

Filed Under: Unreleased Reggaeton