About the Author:

Faruko @ MC Ivo (Entrevista)

Video: Faruko @ MC Ivo (Entrevista)

Filed Under: Videos

Tags: