About the Author:

Farruko @ Bella Nightclub, Miami (2012)

Video: Farruko @ Bella Nightclub, Miami (2012)

Filed Under: Videos

Tags: